ข่าวใหม่วันนี้

กองทัพเรือ เลื่อนฝึกภาคปฏิบัติทางทะเลนักเรียนนายเรือ จนกว่าโควิดจะคลี่คลาย

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ กล่าวถึงการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ เป็นการฝึกหลักประจำปีของนักเรียนนายเรือ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในวิชาชีพทหารเรือให้มีมาตรฐานสากล กระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ และกองทัพเรือประเทศที่หมู่เรือฝึกไปเยือน ทำให้นักเรียนนายเรือที่จบมารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพเรือ ถึงพร้อมด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิชาชีพทหารเรือ เป็นนักรบชาวเรือที่สมบูรณ์

พล.ร.ท.ประชาชาติ กล่าวว่า แผนการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1-4 และนักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นแผนการฝึกที่กองทัพเรือได้พิจารณาอนุมัติแผนและงบประมาณรองรับไว้แล้ว โดยมีห้วงระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 41 วัน เป็นการเดินทางในเส้นทางที่มีการจอดเยี่ยมเมืองท่าต่างๆ ในประเทศจำนวน 6 เมืองท่า และเมืองท่าต่างประเทศ จำนวน 2 เมืองท่า คือ พอร์ตแบลร์ และโกชิ ของอินเดีย รวมระยะทางการเดินเรือทั้งสิ้น 7,115 ไมล์ทะเล

ทั้งนี้ในชั้นต้นก่อนที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จะรุนแรงขึ้น ได้มีการพิจารณาในส่วนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและการป้องกันไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว คือ หากในระหว่างการฝึกมีสถานการณ์ ณ เมืองท่าใดสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่ระบาดก็ให้งดการปล่อยกำลังพลขึ้นบก แล้วรับส่งกำลังบำรุงเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำจืด หรือเสบียงสดตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศและต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับทางผู้บังคับบัญชาของกองทัพเรือก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว มีการหารือถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อการจัดปฏิทินการศึกษาของนักเรียนนายเรือเป็นการล่วงหน้ามาสักระยะหนึ่งแล้วว่า หากมีการเลื่อนการฝึกภาคทะเลของ นนร. ในปีนี้ออกไปแล้ว โรงเรียนนายเรือยังคงสามารถมีปฏิทินการศึกษาที่สอดคล้องสัมพันธ์กับปฏิทินการศึกษาของเหล่าทัพอื่นได้อย่างปกติ

พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ
โฆษกกองทัพเรือ กล่าวอีกว่า ภายหลังได้ข้อยุติที่ได้หารือ กองทัพเรือจึงได้สั่งการให้โรงเรียนนายเรือปรับแผนการปฏิบัติ โดยให้เลื่อนการฝึกออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และงดการปล่อยนักเรียนนายเรือเดินทางกลับภูมิลำเนา กับให้พิจารณาปรับแผนการศึกษาตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคฯ ที่ได้มีการสั่งการไว้อย่างเคร่งครัด

“ความห่วงใยในสื่อสังคมออนไลน์ถึงความปลอดภัยต่อกำลังพลในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่กองทัพเรือได้ตระหนักและเตรียมการรองรับมาโดยต่อเนื่องอยู่แล้ว ส่วนการประกาศเลื่อนการฝึกภาคทะเลของ นนร. ในปีนี้ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กองทัพเรือต้องพิจารณาให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของเหล่าทัพอื่นด้วย”

(ภาพจากเฟซบุ๊ก กองทัพเรือ โดย โฆษก กองทัพเรือ)