ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีเฮ! กคช.ขยาย 3 มาตรการช่วยลูกค้า

Updating news headlines

การเคหะฯ ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกค้าใหม่ได้ซื้อที่อยู่อาศัยในราคาสบายกระเป๋า ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธ.ค.65 หวังลดผลกระทบต่อรายได้และการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนจากเศรษฐกิจหดตัว เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ประกอบกับทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทยกำลังฟื้นตัว แต่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ยังขาดสภาพคล่องทางการเงิน กคช. จึงขยายกรอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าใหม่จากเดิมสิ้นสุด 30 ก.ย.65 ขยายออกไปถึง 31 ธ.ค.65 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ ทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.มาตรการดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ กรณีผ่อนชำระกับการเคหะแห่งชาติ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ระยะเวลาผ่อน 30 ปี สำหรับกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้าทั่วไป ในปีแรกอัตราดอกเบี้ย 4% ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ย 5.5% และปีที่ 6-30 อัตราดอกเบี้ย 6.5% กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุตรที่ประสงค์จะซื้อบ้านในโครงการของการเคหะแห่งชาติให้พ่อแม่อยู่อาศัยรับอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 4% ปีที่ 3-5 อัตราดอกเบี้ย 5.5% และปีที่ 6-30 อัตราดอกเบี้ย 6.5% กรณีสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อ ลูกค้าสามารถยื่นขอสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (คบส.) รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.5% (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

2.มาตรการลดราคาขายพิเศษ โครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ราคาขายเงินสดพิเศษหน่วยละ 250,000-520,000 บาท จองเพียง 99 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา สามารถเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติหรือเช่าซื้อกับโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย (คบส.) ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และ 3.มาตรการบ้านเช่าราคาพิเศษ จำนวน 88 โครงการ ประกอบด้วย ค่าเช่าราคาพิเศษปีแรกเริ่มต้นที่ 999-1,200 บาท/เดือน (ราคารวมค่าส่วนกลางแล้ว) โดยการเคหะแห่งชาติเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประปาให้แก่ลูกค้า